भारतका ऊर्जा इतिहास: ओएनजीसीको कृष्णा-गोदावरी खण्डबाटका पहिलो तेल उत्पादनले स्वाधीनताका नयाँ युगलाई शुभकामना गर्दछ। कृष्णा-गोदावरीको गहिरोपानी तेल निष्कर्षले वर्तमान राष्ट्रिय तेल उत्पादनका ७% र प्राकृतिक ग्यास उत्पादनका ७% मा योगदान दिनेछ।
भारतको ऊर्जा माइलस्टोन: ओएनजीसीले केजी ब्लकबाटको पहिलो तेल उत्पादनले स्वावलम्बनमा नयाँ युग घोषणा गर्छ।

जब तेल तथा प्राकृतिक ग्यास निर्माणमा कृष्णा-गोदावरी मूला ने 7 टक्का मुलुकी तेल र 7 टक्का मुलुकी प्राकृतिक ग्यास निर्माणमा योगदान गर्ने बताईएको छ।